Home  >>  Projects Experience

Projects ExperienceWater Management

 • โครงการแผนแม่บท การปรับปรุงระบบประปาเทศบาลเมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต
 • โครงการให้เอกชนผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่สำนักงานประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ของสำนักงานประปาระยอง จังหวัดระยอง กปภ.
 • การศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำใต้ดิน บนเกาะภูเก็ต กปภ.
 • โครงการศึกษาแนวทางการจัดการน้ำอุตสาหกรรมแบบครบวงจร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 • การปรับปรุงคุณภาพน้ำของโรงงาน Thainox เพื่อนำกับมาใช้ใหม่ระบบประปา โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก 6,000 cmd
 • Phuket Island Water Supply Improvement Project Eastern Water Resources Development and Management

Plant Design

 • ระบบประปาโรงเรียนเตรียมทหรา จังหวัดนครนายก 6,000 cmd
 • ระบบประปามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 7,200 cmd
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 4,800 cmd
 • ระบบประปามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2,400 cmd
 • Coca Cola Beverages Vietnam Limited 360 cmd

Plant Construction

 • ระบบประปาโรงเรียนเตรียมทหรา จังหวัดนครนายก 6,000 cmd
 • ระบบประปามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 7,200 cmd
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 4,800 cmd
 • ระบบประปามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2,400 cmd
 • Coca Cola Beverages Vietnam Limited 360 cmd